นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ

บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย  มีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารสากล  เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค  โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ภายใต้ความปลอดภัยตรงต่อเวลาและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
  2. ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทได้รับการรับรอง
  3. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าวจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์และให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2558

 

(ดร.พญ.ปิยะนุช จิตต์เที่ยง)

กรรมการผู้จัดการ

2018-12-24T13:16:33+00:00 23 December 2018|Categories: ข่าวสารกิจกรรม|Tags: |